Startklar deutsch
startklaar?!
Met elkaar praten
Hulpaanbod
Drugs
Wetgeving
  Wetgeving

Twee landen – één doel: veiligheid in het verkeer
Het doet er niet toe of men in Nederland of in Duitsland aan het verkeer deelneemt: Het juridische risico dat men loopt is aanzienlijk, wanneer men onder invloed van alcohol of drugs rijdt.

Er zijn weliswaar verschillen met betrekking tot vervolging door de politie. Met name wat het gebruik van drugs betreft, zijn er ook verschillen in de toegestane hoeveelheid. De tolerantiegrenzen dalen echter in beide landen in gelijke mate wanneer het gaat om de veiligheid binnen het verkeer. En zowel in Duitsland als in Nederland geldt voor rijden onder invloed van alcohol en drugs een harde strafmaat.

De politie in het Nederlans-Duitse grensgebied in de Kreis Kleve en de politie Gelderland-Zuid werken bovendien nauw samen bij verkeerscontroles.

Hieronder volgt een oberzicht van de belangrijkste wettelijke regelingen.
Nederland

Voor vragen: Politie Gelderland-Zuid

Duitsland

Voor vragen: Polizei Kreis Kleve

Het gebruik van drugs is in principe niet strafbaar. Maar bezit, handel en het afgeven echter wel.
Het gebruik van drugs is in principe niet strafbaar. Maar bezit, handel, het afgeven en het bieden van gelegenheid tot aankoop echter wel.
In principe is iedereen strafbaar, die een voertuig bestuurt, terwijl hij ten gevolge van het genot van verdovende middelen niet in staat is om zijn voertuig veilig te besturen. Tot deze verdovende middelen behoren alcohol, drugs en bepaalde medicijnen – of een combinatie van beiden
In principe is iedereen strafbaar, die een voertuig bestuurt, terwijl hij ten gevolge van het genot van verdovende middelen niet in staat is om zijn voertuig veilig te besturen en daardoor leven en goed van een ander of zaken van aanzienlijke waarde van een ander in gevaar brengt (§ 315 c StGB)

Het 'Straßenverkehrsgesetz' (StVG) verbiedt principieel het rijden onder invloed van drugs.

§ 316 StGB gaat nog verder. Deze stelt alleen al het besturen van een voertuig onder de genoemde omstandigheden - zonder concreet gevaar - strafbaar. Bovendien wordt een persoon, die op grond van §§ 315 c, 316 StGB is veroordeeld, comform § 69 StGB de rijbevoegdheid ontnomen, wanneer uit de daad blijkt dat hij ongeschikt is voor het besturen van motorvoertuigen.

Voortest alcohol (ademtest):
Is verplicht. Degene die weigert, pleegt een strafbaar feit. De hoogte van de straf wordt dan gebaseerd op het hoogste alcoholpercentage in het bloed.

Voortest alcohol (ademtest):
Is vrijwillig. Verschaft zowel de geteste personen al ook de politie zekerheid: Levert het zekere bewijs of gebruik heeft plaatsgevonden of niet.
Bij weigering: bloedtest (zie beneden)

Voortest drugs (wipe-test):
Wordt niet gebruikt. Bij verdenking van drugsgebruik kan de politie een urinetest laten doen.

Voortest drugs (wipe-test):
Is vrijwillig. Verschaft zowel de geteste personen al ook de politie zekerheid: Levert het zekere bewijs of gebruik heeft plaatsgevonden of niet.

Bloedproef:
Is niet gebruikelijk, ademtest geldt als een bloedproef.

Bloedproef:
Mag men niet weigeren.

Promillage
In Nederland ligt de wettelijke grens voor de alcoholspiegel in het bloed bij 0,5 promille.

Sinds 1 januari 2006 gelden voor jonge beginnende bestuurders (leeftijd tot 24 jaar) strengere regels. Voor hen – en voor iedereen die zijn rijbewijs na 30 maart 2002 heeft gehaald - ligt de tolerantiegrens de eerste vijf, jaar van het rijbewijs bij 0,2 promille.

Voor andere verslavende middelen bestaan er nog geen wettelijke grenswaarden.

Promillage
Volgens de wet overtreedt men pas de wet wanneen men rijdt met een alcoholspiegel in het bloed vanaf 0,5 promille. Rijdt men echter opvallend en vindt er derhalve een verkeerscontrole plaats, dan is een geringer alcoholpercentage in het bloed ook voldoende voor een straf.

Rijden onder invloed van alcohol met een alcoholpromillage van 1,1 promille in het bloed is een strafbaar feit. Daar is geen ongeval of opvallend rijden voor nodig.

De Duitse Bondsdag bespreekt momenteel een wetsontwerp waarmee de promillegrens voor beginnende bestuurders wordt vastgelegdop 0,0 promille.

Voor andere verslavende middelen zoals bijvoorbeeld cannabis bestaan tot nu toe geen grenswaarden.


Straffen:
De straffen voor rijden onder invloed van verdovende middelen gaan van een rijverbod, hoge geldboetes www.verkeershandhaving.nl) tot gevangenisstraf en het intrekken van de rijbevoegdheid. Er kan worden bepaald, dat men pas weer na vijf of tien jaar opnieuw een rijbewijs kan krijgen

Sinds 1 januari 2006 gelden voor jonge beginnende bestuurders (leeftijd tot 24 jaar) strengere regels. Voor hen – en voor iedereen die zijn rijbewijs na 30 maart 2002 heeft gehaald - ligt de tolerantiegrens de eerste vijf, jaar van het rijbewijs bij 0,2 promille.

Wie met meer dan 0,8 promille alcohol in zijn bloed wordt gepakt, moet een EMA-cursus volgen (Educatieve Maatregel Alkohol). Deze cursus omvat 3 dagen en kost maximaal 750 euro.

Wie met drugs in zijn bloed achter het stuur wordt gepakt, moet rekening houden met een gevangenisstraf van maximaal drie maanden of met een boete van maximaal 4.500 euro. Zijn rijbewijs raakt men kwijt voor een periode van vijf tot tien jaar.

Straffen:
Wie onder invloed van drugs achter het stuur wordt gepakt, riskeert een boete van maximaal 1500,00 euro, een rijverbod van één tot drie maanden en vier punten in Flensburg. Wanneer bovendien onbekwaamheid tot besturen van een voertuig is vastgesteld en bewezen, dan dreigen een vrijheidsstraf van één tot vijf jaar of een geldboete, het intrekken van de rijbevoegdheid evenals zeven punten in Flensburg.

Los daarvan worden personen, bij wie drugsgebruik kan worden aangetoond, vervolgd wegens overtreding van de wet op verdovende middelen.

Ook als iemand niet zelf achter het stuur zit, kan hij het rijbewijs kwijtraken, zelfs voetgangers, waarbij drugsgebruik of bezit van drugs is vastgesteld. Het bureau voor rijvaardigheidsbewijzen controleert bij bezitters en aankomende bezitters van een rijbewijs, bij wie drugsgebruik of het bezit van drugs is vastgesteld, of ze qua karakter geschikt zijn om een motorvoertuig te besturen.

Wanneer men zogenaamde harddrugs ontdekt zoals bijvoorbeeld ecstasy, speed of cocaïne, dan wordt de dader principieel als ongeschikt geclassificeerd. Gevolg: Het rijbewijs wordt ingetrokken of geblokkeerd voor diegene, die nog geen rijbewijs hebben.

Wordt het bezit of gebruik van cannabis vastgesteld, dan moet men doorgaans een medisch-psychologisch onderzoek ondergaan.

Wanneer een persoon, die zijn rijbewijs aanvraagt of met rijden begint, er ook maar van wordt verdacht, drugs te gebruiken of gebruikt te hebben, dan kan deze door het bureau rijvaardigheidsbewijzen worden opgeroepen om door middel van een medisch-psychologisch onderzoek aan te tonen, dat hij vrij van drugs is. Omdat illegale drugs tot zeer lange tijd na gebruik aangetoond kunnen worden, kan dat moeilijk en erg duur worden.

Verzekeringen:

Verzekeringen:
Bij een ongeval kan de aansprakelijkheidsverzekering van verzekeringsnemers, die bij een ongeval betrokken waren en waarvan is aangetoond, dat ze drugs hadden gebruikt, een bijdrage in de kosten eisen van maximaal zijn 5.000,- euro.

De all-risk-verzekering hoeft niet uit te keren wanneer de schade is ontstaan ten gevolge van rij-onbekwaamheid door drugs- of alcoholgebruik. De particuliere ongevallenverzekering kan ongevallen ten gevolge van bewustzijnsstoornissen uitsluiten.

Coffeshops in den Niederlanden:
In Nederland is de verkoop van alle soorten drugs in principe strafbaar. Voor cannabis geldt een uitzondering: Bij de verkoop van maximaal 5 gram per persoon per dag in een coffeeshop wordt de politie niet actief. In tegenstelling tot de Duitse politie gaat de Nederlandse politie te werk volgens het opportuniteitsprincipe, dat bij de strafvervolging een bepaalde beoordelingsmarge toestaat. Op de verkoop van grote hoeveelheden die voor de handel zijn bestemd, staan zware straffen.

Coffeeshops:
Wie als Duitser in een Nederlandse coffeeshop cannabis koopt, is strafbaar, omdat voor Duitsers in Nederland het Duitse strafrecht geldt. Wanneer men de gekochte drugs mee over de grens neemt, dan geldt dit als smokkelen – en dat is zelfs bij kleine hoeveelheden strafbaar. De Nederlandse politie kan tot strafvervolging overgaan, die dan door het de Duitse openbare ministerie wordt overgenomen.

Bovendien kan de rijbevoegdheid worden ingetrokken wanneer de „smokkeltocht“ met een motorvoertuig plaatsvond. De bestuurder geldt in een dergelijk geval als „qua karakter ongeschikt voor het besturen van motorvoertuigen“.


Caritas IrisZorg Politie Polizei
een grensoverschrijdend netwerk in de Kreis Kleve (D) en de provincie Gelderland (NL)